Исполнитель - Мерген Куулар | Песня - Чангыс катап сагынганым

Тоол чурту Торгалыгга
Чурттап чораан чараш кыстын
Уян-чурээм холзедипкен
Ужуру чул билбес-тир мен.

Кожумаа:
Чангыс катап сени сагынганым чудел
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа.
Чангыс катап сени сагынганым чудел
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа,
Чораанымны утпа.

Чангыс черге уе турбас
Чаяап кааны ындыг болгай.
Кайы черде оруп алган
Караан чажын чодуп чор сен.

Кожумаа:
Чангыс катап сени сагынганым чудел
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа.
Чангыс катап сени сагынганым чудел
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа,
Источник thelondonsouvenirshop.com
Чораанымны утпа.
Кожумаа:
Чангыс катап сени сагынганым чуде
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа.
Чангыс катап сени сагынганым чуде
Чогум сенээ ынак чораанымны утпа,
Чораанымны утпа.

Сактырымга ырак эвес
Саян ажып чоруптун бе
Оран дуву ортулукта
Оюн-тоглаа чору сен бе